segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

atividades de pré-alfabetizaçãoBa Be Bi Bo Bu BolaCA CO CU CAJU


ca co cu CUCA


ce ci CEBOLA

Da de Di Do Du DADO

Fa Fe Fi Fo Fu FADA

ga go gu - gato

ge gi GIRAFA
Ha He Hi Ho Hu Humano

ja je ji jo ju jacaré


la le li lo lu lápis
Ma Me Mi Mo Mu MACACONa Ne Ni No Nu NAVIOPa Pe Pi Po Pu PIPA
Que Qui QUIABO

Ra Re Ri Ro Ru RATO

Sa Se Si So Su SAPATO

Ta Te Ti to Tu TELEFONE
Va Ve Vi Vo Vu VACA

Xa Xe Xi Xo Xu XILOFONE

Za Ze Zi Zo Zu ZIPER